Medezeggenschap

Medezeggenschap

Cliënten, vertegenwoordigers, vrijwilligers en medewerkers hebben allemaal medezeggenschap over zaken van Cavent die hen aangaan.

Op stichtingsniveau functioneren de Centrale Cliëntenraad (CCR) en de Centrale Vertegenwoordigingsraa (CVR). Zij vergaderen ieder met de directeur-bestuurder en hebben adviesrecht vanuit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. De CVR wordt gevormd door afgevaardigden uit de Vertegenwoordigingsraad (VR), de CCR door leden uit de cliëntenraden (CR). Het mailadres van de CVR is cvr@cavent.nl

Op locatieniveau functioneren de Vertegenwoordigingsraad en drie Cliëntenraden. Zij bespreken onderwerpen die de betreffende locatie aangaan. Afgevaardigden uit de VR bezoeken 1 x per jaar een CR-vergadering en een huiskameroverleg op een locatie.