Afstudeeronderzoek innovatieve woonzorgvorm

Cavent heeft in september 2019 het innovatieve woon- en zorgproject Stougjeshof geopend. Met de afstudeeropdracht wil Cavent zichtbaar maken wat de waarde is van het concept Stougjeshof voor cliënten, formele- en informele hulpverleners en de gemeenschap.

Stougjeshof

 • Stougjeshof is een project van 47 appartementen gebouwd in de vorm van een hofje. Verbonden aan het project zijn een gemeenschappelijke ruimte, 2 gezamenlijke tuinen en een beheerderswoning.
 • Er is sprake van scheiden wonen en zorg. Het betreft dus een extramurale setting; bewoners betalen zelf huur voor hun appartement en ontvangen daarnaast zorg van Cavent,
 • Het innovatieve karakter van het project zit hem met name in de wijze waarop de zorg wordt vormgegeven. De bewoners van Stougjeshof gaan zelf bijdragen in de zorg voor elkaar. Uitgangspunten daarbij zijn:
  • Weliswaar heeft iedere bewoner een beperking en heeft op grond daarvan zorg nodig; iedere bewoner heeft ook kwaliteiten die hij nuttig kan maken voor medebewoners. Kortom als je in Stougjeshof komt wonen breng je ook wat mee.
  • In onze begeleiding zetten we sterk in op betrokkenheid en inzet van het netwerk rondom de cliënt om bij te dragen in de ondersteuning. Dat zijn de familie, vrienden of andere relevante personen in het netwerk van de cliënt. Maar ook de buren en dat zijn de medebewoners van Stougjeshof.
  • De opzet van het hofje stimuleert communityvorming en geeft daarmee mede een basis aan de wederzijdse ondersteuning.
  • De bewoners kiezen als zij in Stougjeshof komen wonen ook bewust voor dit concept.
  • De bewoners hebben in hoge mate eigen regie op de wijze waarop zij hun zorgbehoefte willen invullen wie zij daarbij uit het netwerk willen betrekken.

Bij de aanvang van het project is met alle bewoners in kaart gebracht welke capaciteiten en kwaliteiten zijn ten behoeve van anderen kunnen inzetten. In matchingsbijeenkomsten zijn die vervat in afspraken voor wederzijdse ondersteuning.

 • De doelgroep is gemengd en bestaat uit mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een lichamelijke beperking, mensen met psychiatrische problematiek en uit ouderen.
 • De zorg wordt gefinancierd uit diverse regelingen te weten de WMO, de WLZ en WMO-GGZ-C.
 • Voor de WLZ-cliënten geldt dat zij normaal gesproken aanspraak zouden maken op intramurale cq dure zorg. Alle WLZ-bewoners in Stougjeshof zijn ook afkomstig uit intramurale voorzieningen van Cavent. Zij maken én een stap naar grotere zelfstandigheid én de kosten van hun zorg vallen lager uit.
 • De doelstelling is dat met deze inzet de professionele zorg met 15% kan worden terug gebracht.

 

Doel van het onderzoek

Het concept van Stougjeshof is er op gebaseerd dat de bewoners van Stougjeshof, door elkaar te ondersteunen, een grotere zelfstandigheid bereiken en minder beroep hoeven te doen op de formele zorg. Grotere zelfstandigheid draagt ook bij aan een beter welbevinden.

Met het onderzoek wil Cavent in kaart brengen:

 • Worden de beoogde doelen met Stougjeshof bereikt?
  • Draagt Stougjeshof bij aan een grotere zelfstandigheid.
  • Wordt er minder beroep gedaan op de formele zorg.
  • Draagt Stougjeshof bij aan een beter welbevinden van de bewoners.
 • Welke zijn de kritische succesfactoren

In het onderzoek wil Cavent zowel het oordeel van de bewoners, hun verwanten als van de medewerkers onderzoeken.

Deelvragen concept Stougjeshof:

 • Welke taken/activiteiten verrichten cliënten, formele en informele zorgverleners in Stougjeshof voor elkaar en welke ontwikkeling zit daarin?
 • Hoe verschillen deze taken en activiteiten van de taken en activiteiten, voordat cliënten in Stougjeshof zijn gaan wonen?
 • Wat kan verbeterd worden aan het concept?

Deelvragen cliënten

 • Welke informele zorg kunnen cliënten aan elkaar leveren?
 • Welke informele zorg leveren cliënten aan elkaar en welke ontwikkeling zit daarin?
 • Wat is het effect voor cliënten in termen van kwaliteit van leven, zingeving en tevredenheid.

 

Deelvragen informele hulpverleners (mantelzorgers) cliënten

 • Welke informele zorg gaven mantelzorgers aan hun naaste voordat hun naaste naar Stougjeshof ging?
 • Welke informele geven mantelzorgers nu?
 • Wat is het effect voor mantelzorgers in termen van kwaliteit van leven, zingeving objectieve en subjectieve belasting en tevredenheid?
 • Hoe tevreden zijn mantelzorgers over Stougjeshof?

Deelvragen formele hulpverleners

 • Welke activiteiten verrichten formele hulpverleners voor cliënten en mantelzorgers?
 • Wat is het effect voor formele hulpverleners in termen van belasting en tevredenheid met hun werk?

 Deelvragen gemeenschap (omringende bewoners etc)

 • Welke activiteiten worden vanuit de gemeenschap in Stougjeshof verricht en omgekeerd: welke activiteiten worden vanuit Stougjeshof voor de gemeenschap verricht?
 • Hoe kan de relatie tussen Stougjeshof en de gemeenschap verder versterkt worden.

Onderzoeksmethoden

Kwalitatief:
We gaan uit van onderzoek met vaste vragenlijsten met daarnaast vrije interviews die aanvullende informatie opleveren:

Kwantitatief:
Onderzoek naar de ureninzet van medewerkers en de ontwikkeling van de omvang van zorgindicaties.

De werkzaamheden

 • Nader uitwerken van de onderzoeksopzet
 • Uitwerken van de vragenlijsten voor zowel bewoners, verwanten als medewerkers.
 • Uitvoeren interviews met bewoners, verwanten medewerkers.
 • Uitvoeren van analyse van de gegevens
 • Opstellen van onderzoeksrapport met bevindingen en conclusies.
 • Periodiek overleg met overige stakeholders bij Stougjeshof zoals de gemeente Hoeksche Waard.

De termijn

We verwachten dat het effect van Stougjeshof pas op langere termijn zichtbaar wordt. Daarom is onderzoek over een langere periode wenselijk. Het liefst een periode van twee jaar of langer met drie tot vier meetmomenten.

Opknippen van het onderzoek?

Een onder zoek over meerdere jaren  past normaal gesproken niet binnen één afstudeeropdracht. Daarom behoort het tot de mogelijkheden om het onderzoek op te knippen in meerdere delen die door verschillende studenten wordt uitgevoerd met dezelfde vragen. Er worden dan onderzoeken uitgevoerd in 2020, 2021 en 2022.

Een afwijkende periode is in nader overleg vast te stellen.

Start van het onderzoek z.s.m.

 

De werklocatie.

De uitvoerende werkzaamheden vinden vooral op het project Stougjeshof in Oud Beijerland plaats. Het nabijgelegen hoofdkantoor van Cavent in Oud Beijerland dient als vaste werkplek/uitvalsbasis.

 

Wat we vragen.

 • Universitaire studie richting menswetenschappen óf bedrijfskunde.
 • Interesse voor de zorgsector, in het bijzonder zorg voor mensen met een beperking en met psychiatrische problematiek
 • Vaardigheid om met genoemde doelgroepen te communiceren dan wel zich dat snel eigen te kunnen maken.
 • Stougjeshof en hoofdkantoor zijn goed met openbaar vervoer te bereiken maar voor het onderzoek met verwanten vraagt dat de onderzoeker zich makkelijk door de Hoeksche Waard kan verplaatsen.

 

Wat we bieden.

 • verantwoordelijke clustermanager
 • Een onderzoeksstudie naar een innovatief project bij een innovatieve organisatie.
 • Afhankelijk van het plan van aanpak financiering van (onderdelen van) noodzakelijke onderzoeksactiviteiten.
 • Een platform om het onderzoeksrapport landelijk te publiceren.
 • Een stagevergoeding conform CAO a €400,- per maand.

 

Solliciteren.

Heb je belangstelling om (een deel van) deze opdracht uit te voeren dan kun je nadere informatie inwinnen bij Albert Leutscher, beleidsmedewerker, te bereiken via a.leutscher@cavent.nl of 0186-636196. Stuur je sollicitatie, liefst per email naar Claudia van Wort op c.bakker@cavent.nl.