Lid Raad van Toezicht

Delen:

Vanwege het regulier aftreden van een van onze huidige leden, zoekt Cavent een nieuw lid Raad van Toezicht. Aanvullend aan de achtergrond en deskundigheid van de huidige leden van de Raad van Toezicht wordt met name gezocht naar iemand met kennis op financieel-economisch gebied. Bovenmatige interesse voor ICT is een pré.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht

 • Het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur en het uitvoeren van de werkgeversrol (door benoeming, beoordeling en ontslag van de leden van de Raad van Bestuur)
 • Het naar behoren laten functioneren van intern toezicht
 • Het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur
 • Het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen Cavent
 • Het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur en het goedkeuren van besluiten van de Raad van Bestuur, waar dat statutair of reglementair aan de orde is
 • Het oplossen van zaken waarbij een belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en bij de externe accountant in relatie tot Cavent
 • Het benoemen van de externe accountant van Cavent
 • Het toezicht houden op de wijze waarop vorm wordt gegeven aan medezeggenschap binnen de organisatie
 • De corporate governance structuur van Cavent en de naleving van de principes van de Zorgbrede Governancecode

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Cavent. In dit kader houdt deze toezicht op tenminste:

 • De realisatie van de doelstellingen van Cavent binnen de kaders van de statuten
 • De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van Cavent
 • De opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen
 • De financiële verslaglegging
 • De naleving van wet- en regelgeving
 • Het als Cavent op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen. Het aantal leden wordt bepaald door de Raad van Toezicht.

Gevraagde competenties

 • HBO+ werk- en denkniveau
 • bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring, bij voorkeur in maatschappelijke en/of zorgorganisaties
 • affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van Cavent
 • analytisch vermogen op strategisch niveau
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • proactieve teamspeler
 • gevoel voor humor
 • relativeringsvermogen
 • een onafhankelijke opstelling
 • integer, met vermogen tot zelfreflectie
 • voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie
 • geen (potentiële) belangenverstrengeling
 • het is een pré als je sociale gebondenheid hebt met de Hoeksche Waard

Organisatie

Cavent is een zorgorganisatie in de Hoeksche Waard, gespecialiseerd in ambulante begeleiding, dagbesteding, werk-ontwikkeltrajecten, logeerzorg, buitenschoolse opvang, ondersteuning en begeleiding in vijf woonvoorzieningen en in ‘de wijk’.

De zorgvragers variëren van jong tot oud. Wij zorgen voor en begeleiden

 • mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische of complexe problematiek
 • mensen met beperkte zelfredzaamheid of
 • mensen die ‘gewoon’ een steuntje in de rug nodig hebben.

Bij Cavent streven we ernaar om de woonplek, de begeleiding of de daginvulling zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de mogelijkheden en behoeften van de cliënt. Ons werkgebied is de Hoeksche Waard, bijna alle 280 cliënten komen uit de Hoeksche Waard, net als een groot deel van de 180 medewerkers en vele vrijwilligers. Wij werken vanuit protestant-christelijke grondslag, met een eigentijdse netwerkmethodiek, die de kernwaarden Openheid, Gelijkwaardigheid en Respect voor Eigenheid verbindt.

Vanuit een gezonde financiële basis is de afgelopen periode geïnvesteerd in de interne organisatie en een moderne ICT-infrastructuur, met bijbehorend applicatielandschap. De belangrijkste opgaven voor de langere termijn liggen op het gebied van blijvende ontwikkeling van kwaliteit en passende zorg, begeleiding voor een veranderende doelgroep en investeren in strategisch personeelsmanagement. Daarnaast staan thema’s als informatiemanagement & innovatie en strategische samenwerking hoog op de agenda.

Solliciteren?

Ben je geïnteresseerd? Dan ontvangen wij je motivatiebrief en CV graag uiterlijk 19 oktober per mail op rvt@cavent.nl.

Er zullen twee gespreksronden plaatsvinden. Het eerste gesprek is met de Governance commissie van de Raad van Toezicht en de bestuurder. Hierna vindt nog een klikgesprek plaats met een vertegenwoordiging van de OR en de Centrale Cliëntenraad. De eerste gespreksronde is op dinsdagavond 31 oktober. De datum van het tweede gesprek wordt later, in samenspraak, geprikt.

Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact met op Bronia Vermaas, voorzitter Raad van Toezicht Cavent, op 06 – 50 66 56 19.