Thema-avond toekomstbestendige zorg

 • 24-11-2023
 • Leestijd 1 min.

Delen:

Op 9 november was er een informatieavond voor ouders en vertegenwoordigers van bewoners en cliënten. Het thema van deze avond was: toekomstbestendige zorg. Beleidsmedewerker Willemijn Oskam van Cavent heette iedereen welkom, stelde de leden van de deelraad van de CCR (Centrale Cliëntenraad) en opende de avond met een korte inleiding op het thema: toekomstbestendige zorg. 

Hierna gaf zij het woord aan Mariëlle Hornstra die een korte presentatie hield. Mariëlle is programmamanager van de uitvoeringsagenda Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) in de gemeente Hoeksche Waard. Daarnaast is zij zelf mantelzorger voor haar moeder en weet zij dus uit eigen ervaring wat hierbij komt kijken. Mariëlle liet zien dat door vergrijzing het aantal ouderen in Nederland stijgt, maar ook het aantal zorgvragen in het algemeen neemt toe. Daar tegenover staat dat de beroepsbevolking krimpt en het aantal mantelzorgers afneemt. Hierdoor moet de zorg anders georganiseerd worden.
Als mogelijke oplossingen noemt Mariëlle o.a. meer naar elkaar omzien, slimmer werken door (technologische) innovaties te benutten, meer aandacht voor preventie (bijvoorbeeld door gezonder eten, meer bewegen) en meer en anders bouwen van woningen. In de Hoeksche Waard is de uitvoeringsagenda Wonen, Welzijn en Zorg ondertekend door een groot aantal partijen, waarmee we de handen ineen willen slaan om zo breed mogelijk naar oplossingen te kijken en deze samen uit te voeren. We hebben iedereen nodig!

Gesprekspanel

Daarna volgde er een gesprek met een panel waarin deelnamen: Mirjam Rosenbrand en Annemiek Brouwer, beiden begeleider-coach op locatie Stougjeshof, Heleen Bergs, voorzitter van de deelraad vertegenwoordigers van de CCR en Sigrid Orgers, directeur-bestuurder van Cavent.

Hoe komt het dat de samenwerking tussen zorgprofessionals en het netwerk verbeterd kan worden?

Sigrid: “Samenwerken met het netwerk is al een heel belangrijk onderdeel van de werkwijze van Cavent. Verwanten worden vaak al uitgenodigd voor de gesprekken over de plannen, maar de vraag: ‘Wat kan jij betekenen?’, wordt vaak niet gesteld. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Feit is dat we het nu anders moeten gaan organiseren, zodat dit wel gebeurt. In de eerste plaats willen we kijken wat een cliënt zelf kan doen en hoe we daarin ondersteunen of de zelfredzaamheid kunnen vergroten. En ten tweede samenwerken en afstemmen welke taken en welke zorg en inbreng we kunnen vragen van verwanten. Ook in de uitvoeringsagenda WWZ staan mooie plannen en initiatieven die kunnen bijdragen aan het anders organiseren van de zorg, door slim samen te werken met andere (zorg)organisaties.”

Waarom is het voor Cavent als organisatie belangrijk om anders naar de zorg te kijken?

Sigrid: “Cavent is een gezonde organisatie, natuurlijk met een aantal vacatures, maar tot dusver kunnen we het, met behulp van vrijwilligers, redelijk bolwerken. Helaas zijn veel andere zorgorganisaties de afgelopen tijd in de rode cijfers beland. We weten dat het krapper gaat worden en je moet het dak repareren als de zon schijnt. Boven de zorgsector beginnen de wolken zich wel al samen te pakken. Daarom is het belangrijk om het gesprek aan te gaan, hoe we het gemeenschappelijke doel kunnen blijven bereiken: goede zorg en begeleiding voor de mensen die dat nodig hebben.”

Hoe geven de medewerkers van Cavent nu al vorm aan het betrekken van verwanten?

Annemiek: “Ik vind het heel belangrijk om het netwerk overal bij te betrekken. Een gezond netwerk dat naast de cliënt staat, is heel belangrijk voor het vertrouwen en de ontwikkeling van de cliënt.” Annemiek geeft een mooi voorbeeld van het combineren van zelfredzaamheid, betrokkenheid van de naasten en ondersteuning vanuit de zorgprofessional. “Voor een ziekenhuisbezoek ging deze cliënt het eerste stukje van de route zelfstandig met OV, werd op een bepaald punt opgehaald door een familielid, die ook meeging naar de dokter, en na afloop werd de uitslag gedeeld in de groepsapp, die we met elkaar hebben, zodat ik ook op de hoogte was.”

Wat maakt het soms lastig om verwanten te betrekken?

Mirjam: “Een cliënt die eigen rechtspersoon is, zegt soms: ‘betrek mijn broer of moeder maar niet’. Daar mag je als begeleider niet zomaar overheen stappen. Feit is wel dat de verwanten daar niet altijd van op de hoogte zijn. Daarom is het prettig als verwanten zelf ook contact zoeken, om te vragen hoe het gaat en wat de wensen van de cliënt zijn. Zo ontstaat er meer bewustzijn.”

Wat zijn voorbeelden van hoe het netwerk kan bijdragen?

Heleen: “Als je op bezoek komt en je ziet een was liggen die gevouwen moet worden of een hoopje strijk, dan kan het gezellig zijn om dat samen op te pakken. Het nuttige met het aangename combineren kan de zorg ontzien en het kan degene die je komt bezoeken op weg helpen om de boel aan kant te krijgen. Je zegt niet alleen wat er moet gebeuren, maar je draagt ook iets bij. Dat is fijn voor je verwant en zelf ga je ook met een goed gevoel naar huis.”

Gesprek in groepjes

In kleinere groepen, waaraan alle aanwezigen deelnemen, werden de volgende vragen besproken. Onder de vragen staat een samenvatting van de gegeven antwoorden.

Hoe voorkomen we dat bewoners de dupe worden van het tekort aan zorgpersoneel?

 • Communicatie over en weer – goed contact met de begeleiding helpt
 • Zorg dat netwerk weet wat er nodig is en wat zij kunnen doen
 • Maak gebruik van de driehoek cliënt-verwant-professional – samenwerking zoeken!
 • Informele zorg, gesprek voeren over hoe je het anders kan organiseren
 • Gebruik maken van technische innovaties
 • Mensen die ergens goed in zijn, het anderen laten aanleren
 • Meer betrokkenheid richting mantelzorgers en vrijwilligers
 • Vrijwilligerswerk meer projectmatig / ad hoc / op basis van inschrijving
 • Zelfredzaamheid bevorderen
 • Andersoortig personeel?
 • Minder administratie voor de begeleiding
 • Ook aandacht voor anderen dan alleen je eigen familielid
 • Meer gemeenschappen / communities, waar cliënten cliënten helpen

Wat vind je leuk om te doen?

 • Kletsen
 • Muziek maken
 • Op stap
 • Koken
 • Fietsen
 • Samen, elkaar ondersteunen
 • Vitrage wassen als het nodig is
 • Vervoer regelen
 • Grappen maken
 • Winkelen / bioscoop
 • Wat is er nodig? Durf te vragen.

Idee: een activiteitenoverzicht delen met gevraagde inzet van verwanten of vrijwilligers voor bepaalde activiteiten op locaties, waar behoefte is aan extra inzet en waarop verwanten en vrijwilligers kunnen inschrijven.

Welke communicatievormen zijn prettig tussen ouders / vertegenwoordigers en zorgpersoneel?

 • Mail
 • Whatsapp
 • Bijeenkomst zoals deze
 • Telefoon
 • Cliëntenportaal
 • Korte lijntjes
 • 1-op-1 contact
 • Schrift waar beide inschrijven

Welke activiteiten kunnen horen bij ouders / vertegenwoordigers en wat hoort echt bij de professional?

Kan netwerk doen:

 • Administratieve zaken, zoals belastingaangifte
 • Begeleiding naar arts, ziekenhuis, fysio, tandarts
 • Uitjes, koffie drinken
 • Begeleiding bij boodschappen doen, kleding kopen, kapper, hobby’s
 • Opknappen woning
 • Ondersteunen bij sociale contacten
 • Koken
 • Huishoudelijke hulp
 • Helpen aanbrengen vrijwilligers of nieuw personeel door te helpen met bekendheid Cavent te vergroten

Hoort bij professional:

 • Dagelijkse begeleiding
 • Vaccinaties en medicatie
 • Dagbesteding
 • Sturen op gedrag
 • Welbevinden in de gaten houden

In alle gevallen: zorg op maat en regie bij de cliënt.

Afsluiting

Sigrid Orgers sloot de avond af en dankt iedereen voor zijn komst: “Wat was het leuk en waardevol om iedereen te spreken en in gesprek te gaan vanuit verbinding: we willen allemaal het beste voor de cliënt. Dit een mooie eerste stap als start in het anders organiseren van de zorg. We willen hierover graag met iedereen in gesprek blijven. Volgend jaar komt dit thema terug tijdens de netwerkbijeenkomsten op de locaties en uiteindelijk gaan we de invulling per cliënt concreet maken in de gesprekken over de cliëntplannen, waar vanzelfsprekend ook de ouders en vertegenwoordigers voor uitgenodigd zullen worden.”