Privacyverklaring

Zo gaat Cavent om met persoonsgegevens.

Definitie

Onder persoonsgegevens in deze privacyverklaring wordt verstaan:
Elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon en alle informatie die daarnaar te herleiden is.

Doel

Cavent verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om:

 • Zorg te verlenen aan haar cliënten
 • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Te kunnen communiceren met alle belanghebbenden bij Cavent

Grondslag van de verwerking

Cavent is er aan gehouden om het gebruik van persoonsgegevens te baseren op één of meerdere van de grondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze zijn onder meer:

 • Verwerken na expliciete toestemming van de betrokkene
 • Uitvoering van een (zorg-)overeenkomst
 • Uitvoeren van wettelijke taken of verplichtingen.
 • Een gerechtvaardigd belang van Cavent voor zover nog niet benoemd

Beveiliging

Cavent draagt er zorg voor dat alle hiervoor bedoelde persoonsgegevens goed beveiligd zijn en heeft daartoe technische en organisatorische maatregelen getroffen om onjuiste verwerking tegen te gaan, waaronder:

 • Zowel gegevens over cliënten als van medewerkers zijn vastgelegd in digitale bestanden. Alleen die medewerkers die uit hoofde van hun functie direct betrokken zijn bij het vastleggen of verwerken van persoonsgegevens van cliënten of medewerkers hebben toegang tot deze gegevens. Cavent heeft dit vastgelegd in een autorisatieschema.
 • Cavent zorg er voor dat de digitale bestanden niet toegankelijk zijn voor derden. Cavent zorgt er voor dat de beveiliging tegen toegang door derden steeds wordt geactualiseerd en dat deze minimaal voldoet aan de gangbare norm.
 • In die gevallen dat persoonsgegevens nog op papier worden bewaard, zal dat altijd gebeuren in een afgesloten kast. Ook op deze gegevens is het autorisatieschema van toepassing.
 • Bij verzending of delen van persoonsgegevens met derden zal Cavent altijd zorgdragen voor afdoende beveiliging dan wel versleuteling van de persoonsgegevens.
 • Cavent werkt samen met partijen die namens Cavent persoonsgegevens verwerken. Met deze partijen legt Cavent middels een verwerkingsovereenkomst vast dat aan dezelfde eisen en verplichtingen wordt voldaan zoals in deze privacyverklaring en het privacybeleid beschreven zijn.

Een meer gedetailleerde beschrijving van de beveiligingsmaatregelen is vastgelegd in het privacybeleid van Cavent.

Delen

Cavent deelt geen persoonsgegevens met derden. Uitzondering(en) daarop zijn:

 • Cavent deelt gegevens met zorgkantoor, zorgverzekeraar, gemeente of jeugdregio met het oog op verantwoording en bekostiging van de geleverde zorg aan cliënten. De gedeelde gegevens hebben alleen betrekking op de informatie die noodzakelijk is om de verantwoording en bekostiging te kunnen realiseren.
 • Gegevens die Cavent krachtens enige in Nederland geldende wet verplicht is ter beschikking te stellen.

Gegevens website

 • Op onze website kunnen bezoekers van de website verschillende formulieren invullen. Middels de formulieren worden persoonsgegevens geregistreerd. Daar waar deze betrekking hebben op de zorg- en dienstverlening van Cavent, worden deze gegevens toegevoegd aan het dossier. In dat geval gelden daarvoor de hierboven genoemde bepalingen. Persoonsgegevens die geen betrekking hebben op de zorg- en dienstverlening van Cavent of klachten worden na afhandeling van de vraag verwijderd.
 • We bewaren sollicitatiegegevens niet langer dan dat noodzakelijk is voor de sollicitatieprocedure. Mocht je na afloop van de sollicitatieprocedure niet in dienst treden bij Cavent, dan bewaren wij de gegevens niet langer dan vier weken na beëindiging van de procedure. Indien je toestemming hebt gegeven om je gegevens langer te bewaren, dan bewaren wij je gegevens maximaal één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure. In dat geval kunnen wij je gegevens gebruiken om je te benaderen als er in de tussentijd een passende vacature ontstaat.
 • Cavent maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren zodat de functionaliteit en effectiviteit verbeterd kan worden. De gegevens worden verzameld middels cookies en scripts van Google. Deze worden geanonimiseerd verwerkt.

Regels en rechten

 • De persoonsgegevens dienen juist en volledig te zijn
 • De persoonsgegevens mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn afgegeven
 • Je wordt geïnformeerd over het gebruik van de persoonsgegevens
 • Je hebt recht op inzage
 • Je hebt het recht om correcties aan te brengen, aan te vullen en te verbeteren
 • Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten verwijderen of vernietigen

De bewaartermijn

Persoonsgegevens worden bij Cavent bewaard tot uiterlijk de termijn dat de wet ons daartoe verplicht en/of dit vanuit het oogpunt van zorgverlening noodzakelijk is. De termijn van bewaren van verschillende gegevens is vastgelegd in het privacybeleid van Cavent.

Meer weten?

Voor vragen, verzoeken of klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kan men zich wenden tot de privacycoördinator.

Bel ons op 0186 - 636100