Zuidwijk: een wijk waar het ‘een leven lang fijn wonen’ is

  • 07-12-2021
  • Leestijd 1 min.

Delen:

Persbericht

In de Hoeksche Waard werken verschillende partijen samen op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg. Met elkaar willen zij ervoor zorgen dat inwoners langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen met, indien nodig, zorg en ondersteuning in de buurt. Om dit te kunnen waarmaken houden zij proefprojecten (pilots) met nieuwe woonvormen. Gisteren werd een intentieovereenkomst getekend voor zo’n proefproject, de ‘Pilot Zuidwijk, Oud-Beijerland.’

Waarom ‘Pilot Zuidwijk, Oud-Beijerland’

Het aantal ouderen neemt sterk toe in Nederland en zeker ook in de Hoeksche Waard (vergrijzing). Hierdoor groeit de vraag naar zorg, terwijl de zorg in verpleeghuizen meer en meer bedoeld is voor complexe zorg en de allerlaatste levensfase. Daarom zet de Rijksoverheid steeds meer in op langer zelfstandig thuis wonen. Daarnaast hebben ouderen zelf ook de wens om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen in een passende woning en prettige omgeving.

Visie Wonen Welzijn en Zorg 2030

In lijn met de recent vastgestelde Visie Wonen Welzijn en Zorg 2030 gaan de gemeente, woningcorporatie en zorgaanbieders er samen voor zorgen dat dit ook gaat lukken. Bijvoorbeeld door verschillende soorten woonvormen te organiseren die dit mogelijk maken. Deze woonvormen zijn voor ouderen en andere inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben (bijzondere doelgroepen).

Gemeente Hoeksche Waard, HW Wonen, Welzijn Hoeksche Waard, Zorgwaard, Cavent, Pameijer, Buurthuis Parel Groen en andere betrokken (vrijwilligers) organisaties pakken met elkaar die taak op. Samen met (potentiële) bewoners gaan we doen wat nodig is om inwoners langer zelfstandig thuis te laten wonen en starten zij met de ‘Pilot Zuidwijk, Oud-Beijerland.’ Gisteren werd voor deze pilot de intentieovereenkomst ondertekend.

Wat houdt de pilot in?

De pilot gaat over 2 seniorencomplexen van HW Wonen in Zuidwijk (Oud-Beijerland). Deze complexen worden volledig gerenoveerd. ‘’Deze grootschalige aanpak biedt de kans om naast de gebouwen ook aandacht te besteden aan langer zelfstandig thuis wonen. Hoe zorgen we ervoor dat onze huurders na de renovatie zo lang mogelijk prettig kunnen blijven wonen in de woning en de wijk. En dat gaat verder dan alleen de stenen. Vanuit onze rol als woningcorporatie richten wij ons in de eerste plaats op de fysieke aanpak van het complex en passen we de entree en woningen aan, zodat langer zelfstandig thuis wonen beter mogelijk is.

Maar we dragen ook bij aan de sociale kant van het wonen, bijvoorbeeld door te kijken of we met de aanpak van de tuin, beweging en ontmoeting kunnen faciliteren. Maar ook door ruimte te bieden aan het buurthuis, waar allerlei activiteiten plaatsvinden. Ook kunnen we iets betekenen in de woningtoewijzing en stimuleren dat bewoners die instromen iets voor elkaar en het complex willen doen. Dit kunnen wij niet alleen en daarom werken we met verschillende partijen samen, die daar een bijdrage aan gaan leveren. Niet alleen voor het complex en onze huurders, maar voor de hele wijk.’’, aldus Dennis Lausberg (directeur-bestuurder HW Wonen).

Cavent en de Zuidwijk

HW wonen grijpt de opknapbeurt van de Zuidwijk aan om meer diversiteit aan bewoners in het complex te krijgen. Daarom kunnen straks ook bewoners van Cavent en Pameijer een plek krijgen in het complex. Cavent heeft met HW Wonen afgesproken dat er 5 appartementen beschikbaar komen voor onze cliënten. Dat zal gaan door een geleidelijke ingroei. Niet alle appartementen komen tegelijk beschikbaar; als er één vrijkomt kan daar een cliënt van Cavent geplaatst worden.          Cavent brengt zelf zijn ervaring van Stougjeshof mee; het is een voorbeeld waar bewoners onderling elkaar ondersteunen en de meesten naar elkaar omkijken. Dat willen we in de Zuidwijk ook. Voor onze bewoners betekent Zuidwijk een kans op een betaalbare woning in een buurtje waar het plezierig wonen is. Waar mensen naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Daarnaast kijken we met Zorgwaard samen of we ook woningen kunnen reserveren voor mensen die in de zorg willen werken. Daarmee kunnen we het werken in de zorg in de Hoeksche Waard aantrekkelijker maken voor mensen van buitenaf.

Iedereen telt mee en doet mee!

Wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat (Welzijn en inclusieve samenleving): “Zuidwijk wordt met deze aanpak een wijk van en voor alle inwoners: iedereen telt mee en doet mee! We creëren mogelijkheden voor buurtbewoners om elkaar te ontmoeten en activiteiten met elkaar te ondernemen. Hiermee willen we de saamhorigheid in de buurt vergroten, zodat buurtbewoners leuke dingen met elkaar gaan doen en zo nodig elkaar kunnen helpen. Bijvoorbeeld met een boodschap, een wandeling of een gezellig praatje.”

Waarom de pilot in Zuidwijk (Oud-Beijerland)?

In Zuidwijk zijn diverse voorzieningen aanwezig zoals onder andere zorg, een winkelcentrum en een park. Daarom leent deze wijk zich bij uitstek voor het realiseren van een wijk waar het ‘een leven lang fijn wonen’ is. “Tijdens deze pilot doen wij ervaringen op met het omvormen van bestaande huisvesting naar een woonvorm. Deze kennis kunnen we dan ook op andere plekken in de Hoeksche Waard toepassen.”, aldus wethouder Piet van Leenen (Wonen).

Vervolg

Gisteren werd de intentieovereenkomst door alle partijen getekend. In deze overeenkomst is ieders bijdrage aan de pilot beschreven. De verdere uitwerking van de plannen is onderdeel van de ‘Visie Wonen Welzijn en Zorg 2030.’ Volgens de voorlopige planning start in 2022 de uitvoering van de renovatie. De werkzaamheden duren ongeveer 1 jaar, waardoor de verwachte oplevering in 2023 is.