Medezeggenschap

Bij Cavent draait het om mensen. We vinden het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij Cavent, meedenkt en beslist: bewoners, cliënten, vertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers.

voor bewoners

Bewonersraad

Iedere locatie van Cavent heeft een bewonersraad. Zij praten over de zaken die op hun eigen locatie spelen. Ze bepalen zelf hun onderwerpen en wat er belangrijk is. Zij geven (on)gevraagd advies aan Cavent. Elke raad bestaat uit vijf tot zeven personen. Zij vergaderen elke zes weken. Elke raad heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester. Van elke bewonersraad nemen één of twee leden deel aan de Centrale Cliëntenraad.

Op elke locatie

Huiskameroverleg

Daarnaast vindt er op elke locatie ook huiskameroverleg plaats. Dit wordt meestal georganiseerd door de contactpersoon van de bewonersraad. Dit zijn (vrijwillige) overlegmomenten die ook een sociale functie hebben. Er worden onderwerpen opgehaald voor de bewonersraad en er wordt verslag gedaan van alles wat daar besproken is. Maar er is ook ruimte voor onderlinge meningsverschillen of irritaties. Deze bijeenkomsten zijn elke drie weken, en vallen tussen twee bewonersraden in. Op elke locatie zijn ook ideeën-bussen te vinden waar bewoners hun ideeën in kunnen doen om te bespreken tijdens een huiskameroverleg.

1914

Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad (CCR) bestaat uit twee Deelraden:

• Deelraad cliënten, een afvaardiging van elke bewonersraad
• Deelraad ouders en wettelijk vertegenwoordigers: de vertegenwoordigersraad

De Centrale Cliëntenraad vergadert vier keer per jaar, samen met de directeur-bestuurder, over belangrijke zaken. Bijvoorbeeld huisvesting, de begeleiding door Cavent, incidenten en calamiteiten, reglementen en protocollen, belangrijke veranderingen in de organisatie, de begroting en de jaarrekening. Lees hier het jaarverslag 2023 van de CCR.

2138

Deelraad cliënten

De leden van de Deelraad cliënten zijn:

• Cees Hensen
• Ramona Snel
• Jarrit Reedijk
• Mirella de Jongste
• Nicole Wijbenga
• Larissa Beetstra
• Mandy Ottenvanger

1912

Vertegenwoordigersraad

De vertegenwoordigersraad (VR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten en hun vertegenwoordigers. Zij bestaan uit ouders en wettelijke vertegenwoordigers. Zij geven (on)gevraagd advies aan Cavent. Elke locatie wordt vertegenwoordigd door één à twee personen. Elk VR-lid woont drie keer per jaar een overleg bij van de bewonersraden. De leden van de VR zijn:

• Heleen Bergs (voorzitter)
• Nelleke van Heeren
• Yvonne van den Berghe
• Petra van der Graaf

Wil je ook graag betrokken zijn en meedenken over het beleid van Cavent? Of wil je misschien een keertje langskomen tijdens een vergadering? Dat komt mooi uit, want de deelraad vertegenwoordigers is op zoek naar nieuwe leden. Neem contact op via vr@cavent.nl of bel met Heleen Bergs op 06-51718023.

extra hulp

Cliëntcoach

Cavent heeft een onafhankelijke cliëntcoach, die de bewonersraden bijwoont en de bewoners helpt, adviseert en coacht bij het nemen van beslissingen en ondersteunt bij moeilijke(re) vraagstukken.

Voor medewerkers

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) is er voor alle medewerkers van Cavent. Zij heeft een adviserende rol, kijkt naar de wettelijke regels en onderzoekt wat je als medewerker kan doen om duidelijkheid te krijgen. Dat kan gaan over je rechten of over je werkzaamheden.

De OR bestaat uit vijf leden. Van bijna elke locatie neemt een collega deel in de OR. De OR vergadert één keer per vier weken. De OR vergadert één keer per zes weken samen met de directeur-bestuurder.

Contact met de Ondernemingsraad (OR) via or@cavent.nl

Verkiezingen

De deelnemers van alle raden worden gekozen. Eén keer in de vier jaar vinden er verkiezingen plaats.

Welkom

Bij Cavent

Heb je een vraag, wil je kennis maken met Cavent of jezelf aanmelden? We staan je graag te woord.

Of bel 0186 - 636100