Onze organisatie

Visie en missie

Cavent ondersteunt mensen met een zorgvraag en de mensen daaromheen. Wij werken vanuit verbinding, gelijkwaardigheid, een open, professionele houding en met respect voor ieders eigenheid. Deze samenwerking draagt bij aan de kwaliteit van bestaan.

Wij willen dat cliënten, mensen uit hun netwerk, medewerkers en vrijwilligers het beste uit zichzelf halen. Ons sleutelwoord daarbij is samenwerken. Dat sluit ook aan bij een belangrijke rode draad in ons werk: onze werkwijze.

Over Cavent

Cavent is een zorginstelling voor de Hoeksche Waard. Bovenal geloven we er in dat kleinschaligheid en verbondenheid met de lokale samenleving bijdraagt aan de kwaliteit van onze zorg. Onze oorsprong is de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, maar dat heeft zich verbreed naar andere doelgroepen. We organiseren onze ondersteuning dichtbij waar mensen zijn opgegroeid in verbondenheid met de omgeving waar men woont of heeft gewoond, onderwijs heeft genoten of waar men werkt.

We hebben daarom in de afgelopen jaren de sociale netwerkmethodiek doorontwikkeld naar een methodische werkwijze Cavent. Gezamenlijk met zorgvrager en netwerk brengen we de ondersteuningsvraag in kaart en beschrijven dit in het ondersteuningsplan. Daarmee werken we aan kwaliteit van bestaan ongeacht ziekte, aandoening, beperking en naar vermogen kunnen meedoen en bijdragen aan de samenleving. We hebben een protestants christelijke signatuur en staan open voor een ieder, ongeacht levensovertuiging. Medewerkers en vrijwilligers werken vanuit een eigentijdse netwerkmethodiek die de kernwaarden Openheid, Gelijkwaardigheid en Respect voor Eigenheid verbindt.

1848

De directeur-bestuurder, Sigrid Orgers, heeft de dagelijkse leiding over Cavent. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het Bestuursreglement beschrijft de taken, verantwoordelijkheden en de wijze van besluitvorming van de directeur-bestuurder.

1906

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen Cavent en adviseert de directeur-bestuurder. Het Reglement Raad van Toezicht beschrijft de taken, verantwoordelijkheden en werkwijze. De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Mevr. B.F.L. Vermaas-van de Bilt RVGME (voorzitter)
  • Dhr. drs. E.A. Möller
  • Dhr. B. den Ouden
  • Mevr. S. Gillesse
  • Mevr. Mr. K.H.G. Klinkers

ANBI en Governancecode

Stichting Cavent is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) waardoor giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

De wijze van besturen en toezicht houden is gebaseerd op de Governancecode Zorg 2022. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

RSIN: 2797859
KvK: 41118419

Contact
De Vriesstraat 22
3261 PC Oud-Beijerland
T 0186 – 636 100
E info@cavent.nl

Welkom thuis

Bij Cavent

Heb je een vraag, wil je kennis maken met Cavent of jezelf aanmelden? We staan je graag te woord.

Of bel 0186 - 636100

man met geruite bloes telefoneert